Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Vyhľadávanie :

Obsah prezentácie

Databázy Cedefopu

V projekte Cedefopu VET in Europe nájdete publikácie o systémoch OVP v partnerských krajinách siete ReferNet (Národné správy OVP, predchádzajúce Tematické prehľady). Najnovšie vydania sú publikované aj vo forme databázy tak, aby bolo možné naraz prehliadať a porovnávať...

Hlavná stránka

ReferNet (Európska sieť referenčných a odborných informácií) je informačná sieť, ktorej úlohou je zbierať, spracovávať a rozširovať informácie o vývoji v oblasti odborného vzdelávania a prípravy z každej členskej krajiny EÚ, Nórska a Islandu. ReferNet zriadilo...

Iné publikácie ReferNetu

Táto sekcia obsahuje novšie, ale i staršie dokumenty, ktoré boli vypracované v angličtine podľa požiadaviek Cedefopu. Sú to obsiahlejšie štúdie a analýzy konkrétnych tém spracované podľa jednotného formátu Cedefopu, ako aj kratšie články prinášajúce aktuálne...

Kontakt

Kontaktné údaje ReferNetu Slovakia Štátny inštitút odborného vzdelávania/ Slovenské národné observatórium odborného vzdelávania a prípravy Bellova 54/a 837 63 Bratislava E-mail: sno@siov.sk URL: www.refernet.sk Kontaktné osoby: Juraj Vantuch,...

Krátke správy

Krátke správy o OVP (National news on VET) prinášajú informácie o aktuálnych otázkach OVP v partnerských krajinách. Tieto elektronické príspevky čiastočne nahradili periodikum Cedefop Info, ktoré vychádzalo do roku 2009. Pripravujú sa od roku 2010 a sú publikované v...

Národné správy OVP

V tejto sekcii nájdete národné správy OVP vrátane špeciálnej národnej správy OVP, ktorá sa pripravuje pri príležitosti predsedníctva krajiny v Rade EÚ, a krátke šesťstranové prehľady národných systémov pod názvom OVP pod drobnohľadom (Spotlight on VET).  ...

O Cedefope

Cedefop (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania) je agentúrou Európskej únie. Založený bol v roku 1975 a od roku 1995 sídli v meste Solún (Thessaloniki) v Grécku. Cieľom Cedefopu je prispievať k tvorbe politík odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na európskej...

O sieti ReferNet

Hlavnou úlohou siete ReferNet je poskytovať informácie o vývoji odborného vzdelávania a prípravy v členských krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande. Zoznam pracovísk každej z členských krajín ReferNetu zodpovedných za  zber informácií nájdete tu. Kontakt na...

Publikácie Cedefopu

D.2 Publikácie Cedefopu http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx D.3 Tlačové správy http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx D.4 Krátke správy http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx D.5 Podujatia a...

Publikácie ReferNetu

V tejto sekcii môžete nájsť správy a iné materiály, ktoré sú bohatým zdrojom informácií o dianí v odbornom vzdelávaní a príprave na Slovensku a partnerských krajinách siete ReferNet. Dokumenty sú v angličtine, v prípade niektorých správ...

Stručné správy

Správy o politikách v OVP prinášajú informácie o pokroku pri dosahovaní cieľov dohodnutých v rámci európskej spolupráce v oblasti OVP.   Správy od roku 2015 Ciele v oblasti OVP na obdobie rokov 2015-2020 boli prijaté na stretnutí ministrov zodpovedných za OVP z...

Tematické správy

Národné správy o výskume informovali o výsledkoch výskumu v OVP na národnej úrovni. Boli vypracúvané v angličtine podľa jednotnej štruktúry Cedefopu. Správy boli základom pre publikácie Cedefopu prinášajúce prehľad výskumu v OVP v Európe. Národné správy  v rokoch...

Vyhlásenie

Stručné správy Cedefopu (briefing notes) uvádzajú zhrnutie výsledkov analýz, štúdií, publikácií. Môžu byť doplnené o najdôležitejšie štatistické údaje. Cedefop ich v pripravuje vo viacerých jazykových verziách – angličtine, francúzštine, gréčtine, nemčine,...

Výzvy - príležitosti

Táto sekcia obsahuje tematické správy, ktoré sú každoročne spracúvané podľa požiadaviek Cedefopu a Európskej komisie v angličtine a podľa jednotného formátu.   Správa o zelených zručnostiach (draft) Sieť ReferNet na požiadanie Cedefopu reaguje na výzvy...

Zaujímavé materiály OVP

Reprodukcia je autorizovaná v prípade, že je uvedený zdroj, ak nie je stanovené inak. V prípade, že povolenie na reprodukciu alebo použitie textovej či multimediálnej informácie (hlas, obrázky, software, atď.) treba získať vopred, ruší sa vyššie uvedené všeobecné...

Domáce

Ponuky na novo otvárané pracovné miesta a stáže nájdete na stránke Cedefopu v sekcii: Vacancies Ponuky na inú spoluprácu, vrátane výziev na spoluprácu na projektoch iniciovaných Cedefopom alebo inými európskymi inštitúciami, nájdete v sekcii: Public...

Zaujímavé materiály OVP / Domáce / Iné

V tejto sekcii nájdete dokumenty venované problematike vzdelávania, predovšetkým vzdelávacej politike v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. V sekcii „Zahraničné“ nájdete aj základné dokumenty lisabonskej stratégie 2000-2010 ako aj dokumenty, ktoré s ňou súvisia....

Zahraničné

The application of learning outcomes approaches across Europe – a comparative perspective: country fiche Slovakia Podkladová štúdia vypracovaná podľa šablóny spoločnosti ECORYS Polska na zber informácií o vplyve metodológie zameranej na identifikáciu vzdelávacích...

Zaujímavé materiály OVP / Zahraničné / Dokumenty EÚ

Odporúčanie Rady zo 14. júla 2023, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2023 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2023 (2023/C 312/25) 1.9.2023 Úradný vestník Európskej únie C 312/233 (resp. OJ C 312, 1.9.2023,...

Zaujímavé materiály OVP / Zahraničné / Iné

Závery Rady o podpore politiky a praxe v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vychádzajúcej z dôkazov s cieľom vytvoriť európsky vzdelávací priestor (C/2024/3642) Úradný vestník Európskej únie SK Séria C 14.6.2024 Odporúčanie Rady z 13. mája 2024 Európa v...

Zdroje Cedefopu

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Spoločne pre mladých ľudí Európy Výzva na prijatie opatrení proti nezamestnanosti mládeže Európska komisia, v Bruseli 19. 6. 2013, COM(2013)...

Novinky a aktuality

Bridging learning and work: apprenticeships

One in 20 staff is an apprentice in Germany and Austria, compared with less than one in every hundred in many other countries. With apprentices helping to fill skills gaps at a reduced cost to employers, policy makers see apprenticeships as an effective means of encouraging relevant employment.

Čo s odborným vzdelávaním v SR – diskusia k stratégii Európa 2020

SNO programovo pripravilo workshop Nové zručnosti pre nové pracovné miesta, ktorý je jedným zo siedmich workshopov, ktoré sa uskutočnia v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku na podporu národnej diskusie o stratégii Európa 2020.

Ako ďalej s reformami vo vzdelávaní?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie Koncepciu výchovy a vzdelávania v materských školách, v základných školách a v stredných školách.

Nová stratégia pre výskum a vývoj

Pod gesciou ministra financií Ivana Mikloša a splnomocnenca vlády pre znalostnú ekonomiku Martina Bruncka bol spracovaný a na pripomienkové konanie predložený materiál Minerva 2.0. Tento dokument nadväzuje na stratégiu Minerva z roku 2005

Benčmarky na rok 2020

Vláda SR na svojom zasadnutí 20. apríla 2011 prijala Národný program reforiem na rok 2011, ktorým okrem iného spresnila benčmarky (referenčné úrovne), ktoré chce dosiahnuť v roku 2020. Benčmarky zaujímavé z pohľadu odborného vzdelávania a prípravy sú zhrnuté do tabuľky.

Komparatívna štatistika mesiaca - júl 2011

Slovensko má veľmi silný prúd sekundárneho odborného vzdelávania. Tretí najsilnejší v EÚ pri chlapcoch a štvrtý najsilnejší pri dievčatách

Komparatívna štatistika mesiaca - september 2011

Slovensko sa v roku 2009 umiestnilo na predpredposlednom mieste medzi krajinami EÚ27 v podiele verejných investícií vynaložených v rámci opatrení aktívnej politiky trhu práce (okrem služieb) do vzdelávania/odbornej prípravy.

Výstupy z diskusie k Stratégii Európa 2020

14. novembra 2011 sa konala záverečná konferencia, ktorou sa zavŕšila diskusia k stratégií Európa 2020 organizovaná Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. Publikáciu obsahujúcu odporúčania pre Slovensko nájdete aj na našej stránke.

Komparatívna štatistika mesiaca - január 2012

Cedefop vytiahol z databázy Eurostatu údaje o tzv. podzamestnanosti mladých (15 až 24-ročných) ľudí v rokoch 2008 - 2010. Čo hovorí štatistika o Slovensku? Je to dobré alebo zlé?

Komparatívna štatistika mesiaca - júl 2012

Má či nemá Slovensko priveľa vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva? Stále častejšie sa objavuje kritika, že vysokoškolákov máme priveľa, a že je potrebné s tým niečo urobiť, pretože nenájdu uplatnenie na trhu práce.

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2012

Decembrová štatistika Cedefopu ukazuje, prečo je na Slovensku dôležité skončiť strednú školu. Až 74 % mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, ktorí nezískali aspoň výučný list (ISCED 3C), bolo v roku 2011 nezamestnaných. Teda asi len štvrtina mladých ľudí s nízkym vzdelaním sa dokázala zamestnať.

Komparatívna štatistika mesiaca – január 2013

V tejto štatistike mesiaca opierajúcej sa o údaje výberového zisťovania pracovných síl Cedefop porovnal vzdelávacie správanie 18 až 24-ročných absolventov všeobecného a odborného prúdu sekundárneho a postsekundárneho vzdelávania. V čom sú tieto údaje zaujímavé pre Slovensko?

Komparatívna štatistika mesiaca – marec-apríl 2013

V tejto štatistike mesiaca si CEDEFOP všíma nárast podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí porovnaním ich podielu v populáciách 55 až 64-ročných a 25 až 34-ročných. Čo táto štatistika hovorí o Slovensku?

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2013

Štatistika mesiaca ukazuje, že úroveň mladých dospelých (16 -29 rokov) na Slovensku je v čitateľskej gramotnosti pod úrovňou krajín OECD. Graf je spracovaný na základe prvých výsledkov medzinárodného prieskumu PIAAC zverejnených na jeseň 2013.

Správa o učiteľoch a majstroch v OVP na Slovensku

Sieť ReferNet spracovala na návrh a podľa požiadaviek Cedefopu stručné správy o postavení učiteľov, majstrov a inštruktorov OVP „Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET – mapping their professional development in the EU“.

Správa o kľúčových kompetenciách

Sieť ReferNet spracovala podľa požiadaviek a obsahovej štruktúry Cedefopu správy o implementácii kľúčových kompetencií v národných kurikulárnych dokumentoch.

Zasadnutie generálnych riaditeľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT)

18-20.10.2016 sa v Bratislave uskutoční stretnutie predstaviteľov ministerstiev zodpovedných za OVP, spojené s konferenciou „Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities“.

Dve publikácie o Slovensku z dielne Cedefopu

Pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ pripravil Cedefop v spolupráci s ReferNetom Slovakia dve publikácie – Vocational education and training in Slovakia a Spotlight on VET: Slovakia. Takáto dvojica publikácií je k dispozícii o všetkých predsedníckych krajinách.

Dotazník Európskej komisie o budúcnosti OVP

Vyjadrite, prosím, v anonymnom dotazníku svoje názory na vývoj spoločnosti, ekonomiky a odborného vzdelávania a prípravy teraz a v budúcnosti. Odpovede sa očakávajú od pedagógov, zamestnávateľov a iných špecialistov z celej EÚ. Po kliknutí uvidíte sprievodný list k dotazníku.

Medzinárodná fotosúťaž #CedefopPhotoAward 2020

Cedefop vyhlásil ďalší ročník fotosúťaže #CedefopPhotoAward, v ktorej môžu preukázať svoj talent žiaci v odbornom vzdelávaní a príprave a dospelí v ďalšom vzdelávaní z Európskej únie, Islandu a Nórska. Tematicky je tento ročník zameraný na rozvoj „zelených“ a digitálnych zručností.

Európsky index zručností (European Skills Index)

Cedefop porovnal výkonnosť vzdelávacích a kvalifikačných systémov 31 krajín pomocou Európskeho indexu zručností (ESI). Slovensko získalo 60 bodov zo 100 a kleslo zo 16. miesta v roku 2018 na 19. miesto v roku 2020. Česko získalo 77 bodov a obhájilo 1. miesto.

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Decembrová stručná správa Cedefopu upozorňuje na myšlienku individuálnych vzdelávacích účtov, diskutovanej aj u nás, spojených so systémom validácie zručností a certifikácie „malých“ kvalifikácií, ktorý ešte len musíme vybudovať, a s flexibilným a bezplatným poradenstvom.

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Stručná správa Cedefopu z júna 2020 o vzdelávaní učňovského typu pre dospelých prináša informácie o možnostiach vzdelávania dospelých takouto formou v krajinách EÚ. Vzdelávanie učňovského typu sa poskytuje rozmanitými spôsobmi a čoraz viac sa sprístupňuje aj dospelým.

Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku

Cedefop prináša množstvo informácií umožňujúcich porovnanie dopytu po zručnostiach na Slovensku s EÚ a jej členskými štátmi. V apríli sprístupnil novú stránku, ktorá prináša analýzy online inzerátov pracovných ponúk.

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Cedefop prináša výsledky prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní dospelých. Stručnú správu prinášame v slovenčine. V podrobnej správe v angličtine odporúčame pozrieť si výsledky o Slovensku.

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP

Cedefop realizuje v 10 krajinách projekt zameraný na analýzu a porovnanie kvalifikácií. Výstupom je aj štúdia porovnania kvalifikácií IT technikov a zdravotníckych asistentov.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama