Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

6.7.2023, 9:36
Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Do konca roka 2023 majú všetky členské štáty EÚ reagovať na podnety odporúčania Rady z 16. júna 2022. Slovensko na problematiku mikroosvedčení zareagovalo s predstihom. V Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030, prijatej vládou už v novembri 2021, sa v časti 1.6. Zvyšovanie flexibility kvalifikačného systému menšími kvalifikáciami a mikrokvalifikáciami (mikrocertifikátmi) ešte pod „starým“ názvom „mikrocertifikát“ rozoberá potreba „zohľadňovať aj malé zmeny v pracovnej spôsobilosti, dokonca aj nadobudnutie alebo rozvinutie len jedinej konkrétnej zručnosti, ak ide o pre trh relevantnú potrebu“. Zahraničné skúsenosti ukazujú, že dokladovanie kvalifikácií ako výsledkov aj veľmi krátkych kurzov (napr. trvajúcich len 10 hodín) je užitočné aj pre zamestnancov, aj pre zamestnávateľov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na túto stratégiu a jej akčný plán na roky 2022-2024 pripravuje nový zákon o CŽV. V zákone sa rieši aj problematika sflexibilnenia vzdelávania a kvalifikačného systému vrátane definície zavádzajúcej pojem mikroosvedčenie a mikrokvalifikácia. Anglickému termínu micro-credential zodpovedá podľa návrhu zákona termín mikroosvedčenie. V prípade, že ide o doklad dosiahnutia vzdelávacích výstupov, ktoré je vhodné regulovať, zaradiť do kvalifikačného rámca a registra kvalifikácií, je potom vhodné hovoriť o mikrokvalifikácii. Tým sa ponecháva priestor pre neregulované vzdelávacie aktivity a na akceptáciu rozmanitých zahraničných iniciatív, ktoré môžu rešpekt učiacich sa alebo zamestnávateľov nadobudnúť časom.
Kľúčovým problémom podpory rozšírenia mikroosvedčení je hodnovernosť. S tým je spojený vážny problém týkajúci sa celého OVP – zabezpečenie kvality a primeranej regulácie postupov zabezpečenia kvality. Ukazuje sa, že je čas na revíziu a sfunkčnenie Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR). Pre mikroosvedčenia bez ambície o zápis do národného registra kvalifikácií (a ktoré teda nie sú „mikrokvalifikáciou“) bude postačovať štátom neregulovaný vnútorný systém kontroly nastavený udeľujúcou organizáciou. Pre kvalifikácie vrátane mikrokvalifikácií bude potrebné nastaviť jednoznačné požiadavky pre zápis do národného registra kvalifikácií. Jasné postupy zabezpečenia kvality však budú musieť byť ešte len vypracované. Diskusiu k aktuálnym problémom implementácie mikroosvedčení, digitálnych odznakov a čiastočne súvisiacej problematike individuálnych vzdelávacích účtov by mala podporiť štúdia ŠIOV-u „Nové prvky kvalifikačných systémov na rozvoj zručností“, ktorá bude zverejnená koncom februára 2023.

Stručná správa Cedefopu je tu.
Preklad stručnej správy do slovenčiny je tu.
 Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama