Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Komparatívna štatistika mesiaca - september 2011

31.10.2011, 10:21
Komparatívna štatistika mesiaca - september 2011 Slovensko sa v roku 2009 umiestnilo na predpredposlednom mieste medzi krajinami EÚ27 v podiele verejných investícií vynaložených v rámci opatrení aktívnej politiky trhu práce (okrem služieb) do vzdelávania/odbornej prípravy.

Slovensko sa v roku 2009 umiestnilo na predpredposlednom mieste medzi krajinami EÚ27 v podiele verejných investícií vynaložených v rámci opatrení aktívnej politiky trhu práce (okrem služieb) do vzdelávania/odbornej prípravy. V porovnaní s priemerným podielom 43% v krajinách EÚ27 bol podiel na Slovensku pod 8% (v roku 2007 to bolo dokonca ešte menej). Najvyšší podiel výdavkov do vzdelávania/odbornej prípravy bol v roku 2009 v Estónsku, Rakúsku a Portugalsku, a to nad 60%. Podrobnosti o štatistike mesiaca Cedefopu, ktorú pripravili špecialisti Cedefopu za roky 2007 a 2009, nájdete tu. Pozreli sme sa na tieto štatistiky bližšie, pričom pri výpočtoch sme vychádzali zo zdrojových dát Eurostatu, ktoré sú k dispozícii v tabuľkách „lmp_expme_sk” a „lmp_expsumm” v časti Public expenditure on labour market policy (LMP) interventions, ktorú nájdete aj s podrobnejším členením jednotlivých incentív tu. Obidve tabuľky teda rozpisujú do podrobnejších položiek agregovaný údaj za Slovensko a priemer krajín EÚ27 z grafu prezentovaného Cedefopom.

 

Porovnanie štruktúry výdavkov s krajinami EÚ27 naznačuje, že Slovensko dáva porovnateľne menej na vzdelávanie/odbornú prípravu (7,7% oproti 42,6%) a viac na podporu podnikania (44,9% oproti 6,8%).

Z databáz Eurostatu sme pre vás vybrali aj výdavky (v miliónoch EUR) v časových radoch a po položkách za aktívnu (kódy 1-7) aj pasívnu politiku (kódy 8-9) trhu práce na Slovensku.

 

Porovnanie rokov 2008 a 2009 ukazuje reakcie na krízu - prudký nárast výdavkov v dôsledku poklesu pracovných príležitostí (kódy 8 a 9), nárast výdavkov na udržanie zamestnanosti (kódy 4 a 5). Pochopiteľne, pre čas krízy poklesla priama stimulácia nových pracovných miest (kód 6), menej pochopiteľne sa však len málo využila príležitosť výrazne posilniť vzdelávanie (kód 2). Nepochybne to naznačuje aj pochybnosti o účinnosti vzdelávania a jeho priameho dopadu na zamestnateľnosť. Pri porovnaní s rokom 2004 je veľmi nápadná snaha podporiť podnikanie nezamestnaných (kód 7). Bolo by však potrebné preskúmať dopady tohto opatrenia, ktoré je nepochybne atraktívne pre politikov i obyvateľstvo, avšak jeho skutočná účinnosť nie je známa. Prieskum účinnosti opatrení aj pri iných položkách uvedených v tabuľke by však určite pomohol prispieť k skvalitneniu služieb zamestnanosti ako celku.

 

 Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama