Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Iné publikácie ReferNetu

Táto sekcia obsahuje novšie, ale i staršie dokumenty, ktoré boli vypracované v angličtine podľa požiadaviek Cedefopu. Sú to obsiahlejšie štúdie a analýzy konkrétnych tém spracované podľa jednotného formátu Cedefopu, ako aj kratšie články prinášajúce aktuálne informácie o odbornom vzdelávaní a príprave.

 

Správy o politikách v OVP

Správy o politikách v OVP prinášajú informácie o pokroku pri dosahovaní cieľov dohodnutých v rámci európskej spolupráce v oblasti OVP.

 

Časová os politík OVP v Európe
V júli 2023 Cedefop sprístupnil nový online nástroj, Timeline of VET policies in Europe (Časová os politík OVP v Európe), ktorý prináša informácie o stratégiách, akčných plánoch, legislatíve a praktických opatreniach v odbornom vzdelávaní a celoživotnom vzdelávaní v členských štátoch EÚ, na Islande a v Nórsku. Cedefop využíva tieto informácie na monitorovanie a analýzu toho, ako jednotlivé krajiny dosahujú spoločné priority EÚ. Informácie sú prezentované vo formáte časovej osi, čo umožňuje sledovať vývoj politík, iniciatív a praktických opatrení v priebehu rokov, a to od ich návrhu cez implementáciu až po ukončenie. Informácie možno v nástroji filtrovať podľa rozličných kritérií, napr. podľa krajín, cieľových skupín, tematických kategórií, európskych priorít v OVP atď. 


Správy o vývoji v rokoch 2015-2020
Ciele v oblasti OVP na obdobie rokov 2015-2020 boli prijaté na stretnutí ministrov zodpovedných za OVP z krajín EÚ a EZVO (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a kandidátskych krajín EÚ v júni 2015 v Rige. Publikované sú v dokumente Riga conclusions 2015 (Závery z Rigy 2015), v slovenčine sú zhrnuté v prílohe dokumentu Európskej komisie tu. Partnerské krajiny siete ReferNet každoročne vypracúvajú správu o plnení týchto cieľov za svoju krajinu. Správy sú spolu s informáciami poskytnutými ministerstvami podkladom pre správu Cedefopu pripravovanú pre stretnutia zástupcov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT). V roku 2018 Cedefop spracoval a vydal správy za všetky krajiny, v ktorých zmapoval pokroch v plnení cieľov v rokoch 2015-2017. V roku 2020 vydal správy monitorujúce roky 2015-2019. Správy sú k dispozícii na špecializovanej stránke Cedefopu.

Správy za Slovensko


Komparatívne politické správy Cedefopu

 

Správy do roku 2014
Národné správy o politike OVP poskytujú informácie o pokroku v oblasti politiky OVP na národnej úrovni. Správy sa vypracúvali v angličtine podľa jednotnej štruktúry Cedefopu na základe požiadavky Európskej komisie. Boli hlavným zdrojom pre vypracovanie komparatívnej politickej správy Cedefopu, ktorá sa pripravovala pre stretnutia ministrov zodpovedných za OVP, venované európskej spolupráci v oblasti OVP (tzv. kodanský proces).

Národné správy o politike OPV (kodanský proces) za Slovensko

Národné správy o politike OVP za všetky krajiny siete sú dostupné v bibliografickej databáze Cedefopu VET-Bib. Správy si môžete vyhľadať na stránke rozšíreného vyhľadávania databázy tu. Pri kolónke Title zadajte slová national policy report (pre správy 2002-2010), resp. slová VET policy report (pre správy 2008), a stlačte gombík Search the catalogue.

Komparatívne politické správy Cedefopu

 

Podrobné analýzy

Podrobnejšie štúdie a analýzy sa vypracovali na niektorú z tém (kapitol), ktoré boli súčasťou správ s názvom tematické prehľady (pozri tu) prinášajúcich informácie o systéme OVP. Číslo témy odkazuje na číslo kapitoly v tematických prehľadoch. 

Podrobné analýzy za Slovenko

 

Správy o výskume

Národné správy o výskume informovali o výsledkoch výskumu v OVP na národnej úrovni. Boli vypracúvané v angličtine podľa jednotnej štruktúry Cedefopu. Správy boli základom pre publikácie Cedefopu prinášajúce prehľad výskumu v OVP v Európe. Národné správy  v rokoch 2005-2007 boli spracúvané v kontexte  databázy Cedefopu o výskume ERO-base. V roku 2009 národné správy obsahovali štyri témy, pričom každá krajina spracovala 2 témy určené Cedefopom a ďalšie 2 témy boli špecifické pre národné podmienky.

Národné správy o výskume za Slovensko

Národné správy o výskume za iné krajiny siete sú dostupné v bibliografickej databáze Cedefopu VET-Bib. Správy si môžete vyhľadať na stránke rozšíreného vyhľadávania databázy tu. Pri kolónke Title zadajte slová national research report (NRR) (pre správy 2009), resp. slová ERO national research report (ENRR) (pre správy 2006, 2007), a stlačte gombík Search the catalogue.

 

Cedefop Info

Periodikum Cedefop Info  (po odkliknutí stlačte gombík Search) vychádzalo s využitím príspevkov členských štátov do roku 2008, a to 3x ročne v tlačenej a elektronickej verzii v anglickej, nemeckej a francúzskej mutácii. Prinášalo aktuálne informácie o odbornom vzdelávaní a príprave v partnerských krajinách. Od roku 2009 bolo čiastočne nahradené  novinkami z krajín ReferNetu „National News on VET“.

Príspevky za Slovensko (v angličtine)

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama