Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2013

23.1.2014, 11:57
Komparatívna štatistika mesiaca – december 2013 Štatistika mesiaca ukazuje, že úroveň mladých dospelých (16 -29 rokov) na Slovensku je v čitateľskej gramotnosti pod úrovňou krajín OECD. Graf je spracovaný na základe prvých výsledkov medzinárodného prieskumu PIAAC zverejnených na jeseň 2013.

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je výskumný program OECD zameraný na meranie zručností dospelých. Cedefop sa sústredil na porovnanie výsledkov 16 až 29-ročných absolventov sekundárneho odborného vzdelávania v jednotlivých zúčastnených krajinách. Z priloženého grafu vidno, že priemerný výkon na Slovensku je pod priemerom krajín OECD. Cedefop ďalej komentuje výsledky absolventov všeobecného a odborného vzdelávania v stredoškolskom vzdelávaní v tejto vekovej skupine a výsledky dosiahnuté mladšími (16 až 29-roční) a staršími dospelými (20 až 65-roční). Informácia Cedefopu je k dispozícii tu.

Pozrime sa na túto problematiku podrobnejšie na podklade údajov, ktoré sme vybrali zo správy o meraniach PIAAC

V nasledujúcej tabuľke porovnávame 16 až 29-ročných absolventov  odborného vzdelávania (učebné a študijné odbory SOŠ a bývalých SOU) a všeobecného vzdelávania (gymnázií).

 

 

Výkonnosť absolventov OVP na Slovensku je v priemere významne nižšia ako výkonnosť absolventov všeobecného prúdu, podobne ako v Česku a Fínsku.
Obidve skupiny sú však výkonnostne významne slabšie ako ich rovesníci z Čiech, o „vzornom“ Fínsku ani nehovoriac. Čo je však ešte horšie, ako hneď vysvetlíme, naši priemerní absolventi sú dokonca výkonovo hlboko podpriemerní v porovnaní s českými a fínskymi rovesníkmi.
Priemerný výkon absolventov OVP na Slovensku (265,36) by patril medzi štvrtinu najslabších výkonov absolventov OVP vo Fínsku (t. j. pod 266,86).
Priemerný výkon maturanta všeobecného prúdu vzdelávania na Slovensku (283,68) by patril medzi štvrtinu najslabších výkonov (25 percentil) absolventov všeobecného vzdelávania vo Fínsku (t. j. pod 296,36) a je dokonca horší ako priemerný výkon fínskeho absolventa OVP a len o málo lepší ako priemerný výkon českého absolventa OVP.

Výkonnosť starších dospelých je podľa predpokladov slabšia ako u mladých dospelých. Samozrejme, nemáme z meraní PIAAC k dispozícii údaje o tých istých dospelých v mladšom a staršom veku, máme len výsledky z jediného merania v roku 2012. Podrobnejšie analýzy údajov PIAAC, ktoré tu nebudeme rozoberať, však naznačujú, že pokles vo výkonnosti nastupuje už v kategóriách dospelých starších ako 30-ročných.
Nasledujúca tabuľka potvrdzuje, že výkon starších dospelých vo Fínsku a Česku bol významne nižší ako výkon mladších dospelých. Na Slovensku je to zložitejšie. Porovnanie údajov v tabuľkách 1 a 2  naznačuje, že výkonnosť starších dospelých na Slovensku je u absolventov všeobecného prúdu takmer rovnaká ako u mladých dospelých a v prípade absolventov OVP je dokonca lepšia.
Navyše výkonnosť starších dospelých zo Slovenska, ktorí absolvovali OVP, je na porovnateľnej úrovni ako u českých a fínskych rovesníkov, na rozdiel od mladých dospelých, ktorí oproti svojim rovesníkom výrazne zaostávajú.
Výkonnosť starších dospelých na Slovensku je u absolventov všeobecného prúdu slabšia ako u českých a fínskych rovesníkov, ale rozdiel v zaostávaní je menší ako u mladých dospelých.

 

 

Ako si teda máme tieto údaje vysvetliť? Kde sú možné príčiny? Mohli by sme špekulovať, že na Slovensku dospelí menej výrazne strácajú výkonnosť ako v Česku a Fínsku, alebo predpokladať, že sa v týchto dvoch krajinách významne zlepšili podmienky pre nadobudnutie vysokej čitateľskej gramotnosti pre súčasných mladých dospelých vo veku 16-29 rokov. Musíme však aj pripustiť, a to najmä vo svetle veľmi zlých výsledkov 15-ročných žiakov v meraniach PISA, že jednou z  príčin je úpadok základného školstva a že stredné školstvo slabú výkonnosť v čitateľskej gramotnosti nekoriguje.
Zdá sa teda, že na trh práce na Slovensku vstupujú ľudia, ktorí sú oproti svojim starším predchodcom slabšie pripravení v jednej z kľúčových kompetencií dôležitej tak pre ďalšie štúdium, ako aj pre plnohodnotnú občiansku participáciu na vývoji spoločnosti. Zdá sa, že je to dôsledok úpadku tak OVP, ako aj všeobecného prúdu vzdelávania.
Patrilo by sa teda premýšľať o tom, ako toto zaostávanie vzdelávaním dospelých napraviť a ako nedostatočnej čitateľskej gramotnosti na základných a stredných školách predchádzať. Alebo je snáď zistená slabá úroveň čitateľskej gramotnosti mladých dospelých odrazom nízkej úrovne našej spoločnosti a nielen školstva?
 Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama