Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


archív noviniek

Bridging learning and work: apprenticeships

Bridging learning and work: apprenticeships

One in 20 staff is an apprentice in Germany and Austria, compared with less than one in every hundred in many other countries. With apprentices helping to fill skills gaps at a reduced cost to employers, policy makers see apprenticeships as an effective means of encouraging relevant employment.

Čo s odborným vzdelávaním v SR – diskusia k stratégii Európa 2020

Čo s odborným vzdelávaním v SR – diskusia k stratégii Európa 2020

SNO programovo pripravilo workshop Nové zručnosti pre nové pracovné miesta, ktorý je jedným zo siedmich workshopov, ktoré sa uskutočnia v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku na podporu národnej diskusie o stratégii Európa 2020.

Ako ďalej s reformami vo vzdelávaní?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie Koncepciu výchovy a vzdelávania v materských školách, v základných školách a v stredných školách.

Nová stratégia pre výskum a vývoj

Nová stratégia pre výskum a vývoj

Pod gesciou ministra financií Ivana Mikloša a splnomocnenca vlády pre znalostnú ekonomiku Martina Bruncka bol spracovaný a na pripomienkové konanie predložený materiál Minerva 2.0. Tento dokument nadväzuje na stratégiu Minerva z roku 2005

Benčmarky na rok 2020

Benčmarky na rok 2020

Vláda SR na svojom zasadnutí 20. apríla 2011 prijala Národný program reforiem na rok 2011, ktorým okrem iného spresnila benčmarky (referenčné úrovne), ktoré chce dosiahnuť v roku 2020. Benčmarky zaujímavé z pohľadu odborného vzdelávania a prípravy sú zhrnuté do tabuľky.

Komparatívna štatistika mesiaca - júl 2011

Komparatívna štatistika mesiaca - júl 2011

Slovensko má veľmi silný prúd sekundárneho odborného vzdelávania. Tretí najsilnejší v EÚ pri chlapcoch a štvrtý najsilnejší pri dievčatách

Komparatívna štatistika mesiaca - september 2011

Komparatívna štatistika mesiaca - september 2011

Slovensko sa v roku 2009 umiestnilo na predpredposlednom mieste medzi krajinami EÚ27 v podiele verejných investícií vynaložených v rámci opatrení aktívnej politiky trhu práce (okrem služieb) do vzdelávania/odbornej prípravy.

Výstupy z diskusie k Stratégii Európa 2020

Výstupy z diskusie k Stratégii Európa 2020

14. novembra 2011 sa konala záverečná konferencia, ktorou sa zavŕšila diskusia k stratégií Európa 2020 organizovaná Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. Publikáciu obsahujúcu odporúčania pre Slovensko nájdete aj na našej stránke.

Komparatívna štatistika mesiaca - január 2012

Komparatívna štatistika mesiaca - január 2012

Cedefop vytiahol z databázy Eurostatu údaje o tzv. podzamestnanosti mladých (15 až 24-ročných) ľudí v rokoch 2008 - 2010. Čo hovorí štatistika o Slovensku? Je to dobré alebo zlé?

Komparatívna štatistika mesiaca - júl 2012

Komparatívna štatistika mesiaca - júl 2012

Má či nemá Slovensko priveľa vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva? Stále častejšie sa objavuje kritika, že vysokoškolákov máme priveľa, a že je potrebné s tým niečo urobiť, pretože nenájdu uplatnenie na trhu práce.

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2012

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2012

Decembrová štatistika Cedefopu ukazuje, prečo je na Slovensku dôležité skončiť strednú školu. Až 74 % mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, ktorí nezískali aspoň výučný list (ISCED 3C), bolo v roku 2011 nezamestnaných. Teda asi len štvrtina mladých ľudí s nízkym vzdelaním sa dokázala zamestnať.

Komparatívna štatistika mesiaca – január 2013

Komparatívna štatistika mesiaca – január 2013

V tejto štatistike mesiaca opierajúcej sa o údaje výberového zisťovania pracovných síl Cedefop porovnal vzdelávacie správanie 18 až 24-ročných absolventov všeobecného a odborného prúdu sekundárneho a postsekundárneho vzdelávania. V čom sú tieto údaje zaujímavé pre Slovensko?

Komparatívna štatistika mesiaca – marec-apríl 2013

Komparatívna štatistika mesiaca – marec-apríl 2013

V tejto štatistike mesiaca si CEDEFOP všíma nárast podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí porovnaním ich podielu v populáciách 55 až 64-ročných a 25 až 34-ročných. Čo táto štatistika hovorí o Slovensku?

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2013

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2013

Štatistika mesiaca ukazuje, že úroveň mladých dospelých (16 -29 rokov) na Slovensku je v čitateľskej gramotnosti pod úrovňou krajín OECD. Graf je spracovaný na základe prvých výsledkov medzinárodného prieskumu PIAAC zverejnených na jeseň 2013.

Správa o učiteľoch a majstroch v OVP na Slovensku

Správa o učiteľoch a majstroch v OVP na Slovensku

Sieť ReferNet spracovala na návrh a podľa požiadaviek Cedefopu stručné správy o postavení učiteľov, majstrov a inštruktorov OVP „Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET – mapping their professional development in the EU“.

Správa o kľúčových kompetenciách

Správa o kľúčových kompetenciách

Sieť ReferNet spracovala podľa požiadaviek a obsahovej štruktúry Cedefopu správy o implementácii kľúčových kompetencií v národných kurikulárnych dokumentoch.

Zasadnutie generálnych riaditeľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT)

Zasadnutie generálnych riaditeľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT)

18-20.10.2016 sa v Bratislave uskutoční stretnutie predstaviteľov ministerstiev zodpovedných za OVP, spojené s konferenciou „Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities“.

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama