Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Stručné správy

Stručné správy Cedefopu (briefing notes) uvádzajú zhrnutie výsledkov analýz, štúdií, publikácií. Môžu byť doplnené o najdôležitejšie štatistické údaje. Cedefop ich v pripravuje vo viacerých jazykových verziách – angličtine, francúzštine, gréčtine, nemčine, poľštine, portugalčine, španielčine, taliančine a v jazyku štátu, ktorý v danom období predsedá v Rade Európskej únie.

 

Preklady správ do slovenčiny

 • Vysoký status, ale nízka účasť, stručná správa Cedefopu, február 2022

  Abstrakt:
  Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti a napriek tomu sa málo vzdelávajú. Podľa Európskeho programu v oblasti zručností by sa v EÚ do roku 2025 malo každoročne zúčastniť na vzdelávaní sa 30 % populácie dospelých s nízkou kvalifikáciou a 50 % celej dospelej populácie. Medzinárodné merania Adult education survey (AES) z roku 2016 ukázali podstatne nižšiu zapojenosť dospelých do vzdelávania sa (18 % a 38 %). Keďže ďalšie výsledky AES budú k dispozícii až v roku 2023, Cedefop zrealizoval 40 466 telefonických rozhovorov s dospelými z členských štátov EÚ, Islandu a Nórska od mája do júla 2019. Hoci metodika výskumu je iná ako v AES, výsledky sú podobné (17 % a 38 %). Ukazuje sa teda, že bez presnejšie zameraných opatrení na potreby jednotlivých dospelých je dosiahnutie vyššie uvedených cieľov EÚ ohrozené. Výsledky prieskumu  Cedefopu ukazujú, že dospelí oceňujú význam vzdelávania sa a že nielen vysokokvalifikovaní, ale prekvapujúco aj nízkokvalifikovaní pociťujú potrebu získavania nových zručností potrebných pre výkon práce. Poradenstvo pre vypracovanie plánov profesijného rozvoja, ktoré by zodpovedali individuálnym potrebám i potrebám zamestnávateľov, a individuálne vzdelávacie účty poskytujúce dospelým prostriedky na ďalšie vzdelávanie by mohli byť správnym krokom k zlepšeniu. Podrobná 161-stranová správa z prieskumu je tu.
 • Nový pohľad na profesionalitu odborníkov z praxe v oblasti poradenstva, stručná správa Cedefopu, december 2021

  Abstrakt:
  V stručnej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach. Cedefop už viac ako 20 rokov monitoruje zabezpečenie kvality v poradenských systémoch členských krajín EÚ. Komentuje preto vývoj v EÚ ohľadom portfólia aktivít, kvalifikačných štandardov a profesijného rozvoja poradcov. Zvláštnu pozornosť venuje digitálnym zručnostiam poradcov a prepojeniu poradenstva s individuálnymi vzdelávacími účtami. Obe tieto témy sú veľmi aktuálne aj pre Slovensko. Jeden z relevantných nástrojov Cedefopu, portál o informáciách o trhu práce, je k dispozícii aj v slovenčine.
 • Analýza a porovnávanie kvalifikácií získaných v rámci OVP, stručná správa Cedefopu, august 2021

  Abstrakt:
  Stručná správa Cedefopu z augusta 2021 informuje o projekte zameranom na analýzu a porovnanie kvalifikácií, ktorý Cedefop realizuje v 10 krajinách (AT, BG, DK, FI, FR, IE, LT, NL, ES, UK). Výstupom je aj štúdia porovnania kvalifikácií IT technikov a zdravotníckych asistentov. Ako ukazujú výsledky štúdie 10 krajín, profily a obsahy kvalifikácií aj vzdelávacie výstupy sa zatiaľ rôznia, i keď možno hovoriť o spoločnom jadre požadovaných zručností a kompetencií. Aby sme si však navzájom lepšie rozumeli, je potrebné nájsť spoločný referenčný bod (základ). Štúdia ukazuje, že zatiaľ najlepšou pomôckou je klasifikácia ESCO, keďže je k dispozícii v 27 jazykoch a usiluje sa o podrobné pokrytie všetkých sektorov hospodárstva identifikovaním relevantných zručností a kompetencií. Inšpiratívnou pomôckou je podľa štúdie aj americká informačná sieť O*Net. Deskripcie kvalifikácií, ktoré používajú ESCO aj O*Net, môžu byť nápomocné pri tvorbe kvalifikácií na národnej úrovni, a tým aj uľahčiť uznávanie národných kvalifikácií v zahraničí.
 • Vzdelávanie učňovského typu pre dospelých, stručná správa Cedefopu, jún 2020

  Abstrakt:
  Stručná správa Cedefopu z júna 2020 o vzdelávaní učňovského typu pre dospelých prináša informácie o možnostiach vzdelávania dospelých takouto formou v krajinách EÚ. Vzdelávanie učňovského typu sa poskytuje rozmanitými spôsobmi a v čoraz väčšej miere sa sprístupňuje aj dospelým. Zatiaľ čo u nás majú dospelí možnosť vstúpiť do vzdelávania učňovského typu zatiaľ veľmi obmedzenú, v Rakúsku predstavujú dospelí učiaci sa 6 % zo všetkých učiacich sa vo vzdelávaní učňovského typu, v Nemecku je to 12 %, v Dánsku 35 % a vo Fínsku až 85 %. Priemerný vek ľudí nastupujúcich do vzdelávania učňovského typu v Rakúsku je okolo 16 rokov; v Dánsku a vo Fínsku je to viac ako 20 rokov. V Nemecku je viac ako 60 % učiacich sa v prvom ročníku vzdelávania učňovského typu vo veku 19 až 24 rokov a viac ako 10 % je nad 24 rokov. Systém duálneho vzdelávania je u nás zatiaľ veľmi úzko zameraný. Vstupujú doň spravidla 15-roční žiaci a náš Zákonník práce a ani školská legislatíva zatiaľ neriešia potreby dospelých, ktorí sú síce zamestnaní, ale potrebujú nadobudnúť nové kvalifikácie a vyhovovalo by im vzdelávanie v pracovnom prostredí. Príklady z Fínska, Dánska, Nemecka, Francúzska, Slovinska, Malty, Portugalska a Írska by mohli poslúžiť ako impulz k zmene aj u nás.
 • Pomoc ľuďom zvládnuť zmenu, stručná správa Cedefopu, december 2020

  Abstrakt: 
  Stručná správa Cedefopu z decembra 2020 upozorňuje na myšlienku individuálnych vzdelávacích účtov, o ktorej sa diskutuje aj u nás, spojených so systémom validácie zručností a certifikácie „malých“ kvalifikácií, ktorý ešte len musíme vybudovať, a s flexibilným a bezplatným poradenstvom. Európsky program v oblasti zručností, prijatý v roku 2020, podporuje myšlienku individuálnych vzdelávacích účtov. Vzdelávacie účty môžu zvýšiť účinnosť vzdelávania, najmä ak budú prepojené na poradenstvo a systém validácie, ktorý umožní získať kvalifikačný doklad aj mimo tradičného školského vzdelávania. Odporúča sa získavanie „malých“ kvalifikácií a dokladov o kvalifikácii (micro-credentials), ktoré by doplnili doterajší systém „veľkých“ kvalifikácií vyžadujúcich viacročné vzdelávanie. Vzdelávacie účty, zavedenie „malých“ kvalifikácií a finančnej podpory vzdelávania môže pomôcť zachytiť aj ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, či už v dôsledku vlastných chýb, alebo medzier v doterajšom systéme. Flexibilné a bezplatné poradenstvo by malo byť prístupné jednotlivcom vždy, keď to potrebujú, malo by sa prispôsobovať ich konkrétnym potrebám a malo by obsahovať možnosť validácie nadobudnutých vedomostí a zručností. Poradenstvo by malo ponúkať informácie o výhodách validácie a malo by byť jednotlivcovi k dispozícii vo všetkých štyroch fázach procesu validácie zručností, ktorý sa začína personálnym auditom na zistenie nadobudnutých zručností a zavŕši sa získaním dokladu. Dôležitá je podpora rozvoja zručností na riadenie vlastnej kariéry počas celého života.
 • Európania si cenia vzdelávanie dospelých a ďalšie odborné vzdelávanie a prípravu, stručná správa Cedefopu, november 2020

  Abstrakt: 
  V stručnej správe Cedefopu z novembra 2020 je prezentovaná základná informácia o výsledkoch prieskumu verejnej mienky, ktorý realizoval Cedefop v roku 2019. Ide o druhý prieskum verejnej mienky Cedefopu. V prvom prieskume sa skúmali názory Európanov na počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) v porovnaní so všeobecným vzdelávaním. V druhom prieskume sa skúmalo, čo si dospelí ľudia žijúci v Európskej únii, na Islande a v Nórsku myslia o vzdelávaní dospelých a ďalšom OVP. Podrobné výsledky výskumu publikované v angličtine umožňujú získať portrét jednotlivých zúčastnených krajín a umožňujú tiež porovnanie medzi jednotlivými krajinami. Výsledky ukazujú  Slovensko v niektorých položkách v extrémnej pozícii (napr. odpovede na otázky Q1550. Q2201, Q1404, Q0906, Q1401). V roku 2021 Cedefop prinesie aj druhú správu s výsledkami zameranými na rozličné demografické a sociálno-ekonomické skupiny.

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama