Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Iné publikácie ReferNetu

Táto sekcia obsahuje ďalšie dokumenty, ktoré boli vypracované v angličtine podľa požiadaviek Cedefopu. Sú to obsiahlejšie štúdie a analýzy konkrétnych tém spracované podľa jednotného formátu Cedefopu, ako aj kratšie články prinášajúce aktuálne informácie o odbornom vzdelávaní a príprave.

 

Správa o mobilite žiakov v systéme vzdelávania učňovského typu“ s osobitným zameraním na dlhodobé mobility

Mobilita žiakov a pedagogických pracovníkov je oprávnene pokladaná za významný impulz ku skvalitneniu vzdelávania na participujúcich školách. Mobilita má aj veľký potenciál, zatiaľ nevyužitý, pre systémové zmeny v OVP. V súvislosti s plánovanými navýšeniami objemu finančných prostriedkov určených na mobilitu a v súvislosti s úvahami o zvýšenej podpore dlhodobých mobilít nad 90 dní bola sieť ReferNet požiadaná o spracovanie krátkych správ k tejto téme. Správy všetkých partnerských krajín ReferNetu budú postupne k dispozícií na portáli Cedefopu.

Správa za Slovensko

 

Správa o politických stratégiách, iniciatívach a postupoch na prípravu systémov OVP na digitalizáciu a budúcnosť pracovných technológií

Slovensko patrí ku krajinám, ktoré sú svojou štruktúrou hospodárstva veľmi ohrozené automatizáciou a digitalizáciou. Potreba reagovať na výzvy Priemyslu 4.0 sa premieta do koncepčných materiálov, ktoré majú čeliť tejto výzve. Táto správa podáva o tom prehľadnú informáciu. Správy za partnerské krajiny ReferNetu budú postupne k dispozícií na portáli Cedefopu.

Správa za Slovensko

 

Prieskum verejnej mienky Cedefopu o odbornom vzdelávaní a príprave v Európe

Na podnet Európskej únie uskutočnil Cedefop dotazníkový výskum názorov verejnosti na OVP. Výsledky tohto výskumu, ktorý bol založený na odpovediach 35 646 občanov krajín EÚ, sú zverejnené v publikácii Cedefop European public opinion survey on vocational education and training. Sieť RefeNet reagovala na výsledky tohto výskumu vlastnými komentármi, ktoré sú k dispozícii v jednotnom formáte na špecializovanej stránke Cedefopu

Správa za Slovensko

 

Správa ‘Outreach and guidance in upskilling policies in the European Union’

V roku 2017 spracovala sieť ReferNetu podľa požiadaviek Cedefopu správu ‘Outreach and guidance in upskilling policies in the European Union’. Správy za všetky krajiny sú k dispozícii v jednotnom formáte na špecializovanej stránke Cedefopu.

Správa za Slovensko

 

Správa o kľúčových kompetenciách v OVP

Sieť ReferNet spracovala podľa požiadaviek a obsahovej štruktúry Cedefopu správy  o implementácii kľúčových kompetencií v národných kurikulárnych dokumentoch. Slovensko sa pri tvorbe štátnych vzdelávacích programov (ŠtVP) pre stredné odborné školy odvoláva na „Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady“, v ktorom bolo identifikovaných osem kľúčových kompetencií. V ŠtVP platných od roku 2008 sa však sústreďuje na šesť kľúčových kompetencií a v ŠtVP platných od roku 2014  na tri širšie koncipované (zoskupené) kompetencie. Ako sa s touto problematikou vyrovnali v ďalších krajinách, možno vidieť na špecializovanej stránke Cedefopu, kde sú správy uverejnené v jednotnom formáte Cedefopu.

Správa za Slovensko

 

Správa o učiteľoch a majstroch OVP „Podpora učiteľov a majstrov ako predpoklad úspešných reforiem a kvalitného OVP - mapovanie ich profesijného rozvoja v EÚ“

Sieť ReferNet spracovala na návrh a podľa požiadaviek Cedefopu stručné správy o postavení učiteľov, majstrov a inštruktorov OVP. Správy by mali obsahovať definície počiatočného OVP, kategorizáciu pracovníkov, ktoré ho zabezpečujú, opis kvalifikačných požiadaviek, ktoré sú na nich kladené, a aktuálne politické témy, ktoré sa týkajú ich profesionalizácie. Jedna kapitola by mala priblížiť projekty podporované ESF a inými zdrojmi EÚ, ktoré sa týkajú pracovníkov OVP. Správy za všetky krajiny sú k dispozícii na špecializovanej stránke Cedefopu.

Správa za Slovensko

 

Správa o inováciách v odbornom vzdelávaní a príprave

Trinásty z dvadsiatich dvoch krátkodobých cieľov prijatých Bruggským komuniké (2010) sa týka partnerstiev v záujme tvorivosti a inovácie. Keďže ide o prioritu lotyšského predsedníctva EÚ v roku 2015, sieť ReferNet spracovala krátke štúdie k tejto problematike, v ktorej Slovensko, žiaľ, dlhodobo zaostáva. V úvodnej kapitole analyzujeme výsledky Slovenska v prehľade výsledkov inovácií v EÚ za rok 2014 (IUS, Innovation Union Scoreboard 2014) a v regionálnom IUS 2014. Slovensko vo všetkých meraných dimenziách okrem jedinej (Ľudské zdroje) zaostáva za priemerom EÚ a navyše, naše zaostávanie za EÚ sa zvyšuje. Vážnym problémom je skutočnosť, že dobré výsledky v ukazovateli Ľudské zdroje (13. miesto v EÚ) odrážajú priaznivé kvantitatívne, nie však kvalitatívne dáta. Podľa požiadavky Cedefopu je ťažiskom správy jediný príklad opatrenia na podporu inovácií v OVP. V správe sme sa venovali projektu ESF (www.zsodborne.sk), ktorý by mohol docieliť systémové zmeny týkajúce sa sekundárneho OVP tým, že vytvára predpoklady na zatraktívnenie OVP už počas nižšieho sekundárneho vzdelávania. Správy za všetky krajiny sú k dispozícii na špecializovanej stránke Cedefopu.

Správa za Slovensko

 

Správa o vzdelávaní „učňovského typu“ a odboroch vzdelania umožňujúcich praktickú prípravu pracovnou činnosťou
(Apprenticeship-type schemes and work-based learning programmes) 

Podpora praktického vyučovania v podnikových priestoroch či priamo na pracoviskách je celoeurópsky mimoriadne aktuálnou témou OVP. V súvislosti s tým sa vo viacerých krajinách EÚ vrátane Slovenska skúmajú možnosti implementácie duálneho modelu OVP,  známeho napríklad z Nemecka. Táto krátka správa informuje o aktuálnych iniciatívach na podporu spolupráce škôl a podnikov pri zabezpečovaní praktického vyučovania. Upozorňuje tiež na aktuálne systémové problémy, ktoré nevyhnutnosť posilniť spoluprácu škôl a podnikov sprevádza. Správy za všetky krajiny sú k dispozícii na špecializovanej stránke Cedefopu.

 Správa za Slovensko 

 

Prehľad systému OVP

Stručné prehľady systému OVP vo forme letáku boli pôvodne publikované pre krajiny predsedajúce v danom období v Rade EÚ. V roku 2013 ich vypracovali v spolupráci s Cedefopom a podľa jednotnej štruktúry Cedefopu všetky krajiny ReferNetu. K dispozícii sú na špecializovanej stránke Cedefopu. V roku 2015 bolo publikované výročné vydanie obsahujúce aktualizované prehľady všetkých partnerských krajín v jednej publikácii, ktorá je k dispozícii tu.
V roku 2016 pripravil Cedefop v spolupráci s ReferNetom Slovakia stručný prehľad systému OVP na Slovensku pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ.
V roku 2019 bolo publikované ďalšie vydanie s prehľadmi systémov OVP všetkých partnerských krajín - kompilácia 2018, k dispozícii je tu.  

Prehľad systému OVP na Slovensku

 

Správa o predčasnom vypadávaní z OVP

Témou krátkej správy pripravenej v roku 2013 je predčasné ukončovanie OVP pred nadobudnutím kvalifikácie na úrovni aspoň ISCED 3C. V mnohých, najmä bohatých členských krajinách s veľkým prílevom imigrantov, je toto vážny problém. Stratégia EU2020 požaduje, aby všetky krajiny EÚ do roku 2020 stlačili percento 18 až 24-ročných mladých ľudí so vzdelaním nižším ako ISCED 3C pod úroveň 10 %. Podľa oficiálnych štatistík Slovensko dlhodobo plní tento benchmark. Situácia je však aj na Slovensku problémová, pretože za celkovými výbornými údajmi štatistík výberového zisťovania pracovnej sily zostávajú skryté alarmujúco nepriaznivé výsledky kvalifikovanosti časti obyvateľov Slovenska. Správy za všetky krajiny sú k dispozícii na špecializovanej stránke Cedefopu.

Správa za Slovensko

 

Správa o reakcii na špecifické odporúčania Európskej komisie (schválené Radou EÚ) pre Slovensko v oblasti OVP

Európska komisia zaviedla šesťmesačný cyklus koordinácie hospodárskej politiky, ktorý sa nazýva Európsky semester. Komisia každoročne vykonáva podrobnú analýzu programov členských štátov v oblasti hospodárskych a štrukturálnych reforiem (tzv. národné programy reforiem členských krajín EÚ) a poskytuje im individuálne odporúčania na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov, tzv. špecifické odporúčania (country-specific recommendations). V roku 2012 boli na žiadosť Európskej komisie reakcie na špecifické odporúčania pre krajiny (ŠOK) po prvýkrát analyzované nezávislými špecialistami. ReferNet Slovakia vypracoval pre Cedefop stanovisko k plneniu ŠOK 2012 schválených Radou EÚ pre Slovensko.

V dôsledku nesúhlasu niektorých členských krajín EÚ sa samostatné písomné stanoviská k ŠOK 2013 pre Cedefop nespracúvali. Európska komisia získava informácie priamo. ReferNet Slovakia sa k ŠOK 2013 a NPR 2013 vyjadruje iným spôsobom.

 

Správa o zručnostiach a kompetenciách

V roku 2011 pripravil ReferNet Slovakia správu mapujúcu problematiku zručností a kompetencií v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb na Slovensku, s osobitným zameraním na vzdelávacie programy, ktorých absolventi sa uplatňujú v povolaniach, ktoré si pre potreby európskej komparácie vybral Cedefop. Správa a rozhovory s expertmi vychádzajú z dotazníka, ktorý pripravil Cedefop. Informácie využije Cedefop v svojej komparatívnej správe, ktorú vypracuje pre Európsku Komisiu v roku 2012.

Správa za Slovensko 

 

Novinky o OVP z partnerských krajín

Krátke príspevky prinášajú informácie o aktuálnych otázkach v odbornom vzdelávaní a príprave  v partnerských krajinách. Tieto elektronické príspevky čiastočne nahradili periodikum Cedefop Info, ktoré vychádzalo do roku 2009. Pripravujú sa od roku 2010 a sú publikované v špecializovanej sekcii webovej stránky Cedefopu. Keďže môžu poskytovať aktuálne, mimoriadne zaujímavé informácie zo sveta, umožňujeme k nim prístup aj priamo na našej hlavnej stránke kliknutím na logo .

Novinky za Slovensko

 

Podrobné analýzy

Podrobnejšie štúdie a analýzy sa vypracovali na niektorú z tém (kapitol), ktoré boli súčasťou správ s názvom tematické prehľady (pozri tu) prinášajúcich informácie o systéme OVP. Číslo témy odkazuje na číslo kapitoly v tematických prehľadoch. 

Podrobné analýzy za Slovenko

 

Cedefop Info

Periodikum Cedefop Info  (po odkliknutí stlačte gombík Search) vychádzalo s využitím príspevkov členských štátov do roku 2008, a to 3x ročne v tlačenej a elektronickej verzii v anglickej, nemeckej a francúzskej mutácii. Prinášalo aktuálne informácie o odbornom vzdelávaní a príprave v partnerských krajinách. Od roku 2009 bolo čiastočne nahradené  novinkami z krajín ReferNetu „National News on VET“.

Príspevky za Slovensko (v angličtine)

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama