Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Dve publikácie o Slovensku z dielne Cedefopu

19.9.2016, 19:23
Dve publikácie o Slovensku z dielne Cedefopu Pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ pripravil Cedefop v spolupráci s ReferNetom Slovakia dve publikácie – Vocational education and training in Slovakia a Spotlight on VET: Slovakia. Takáto dvojica publikácií je k dispozícii o všetkých predsedníckych krajinách.

Vocational education and training in Slovakia s podtitulom Short description (Krátky opis) je napriek tomuto podtitulu 70-stranová publikácia, určená predovšetkým zahraničným špecialistom, ktorým má pomôcť porozumieť OVP na Slovensku, avšak niektoré kapitoly môžu byť zaujímavé aj pre domácich špecialistov. Medzi takého kapitoly patrí prvá kapitola Externé faktory ovplyvňujúce OVP. Za povšimnutie stojí predovšetkým znepokojujúci demografický vývoj, s dramatickým dopadom v budúcich dekádach. Zatiaľ čo v roku 2015 pripadlo na 100 osôb vo veku 15-64 rokov 19,6 osôb vo veku 65 a viac rokov (najlepší pomer v EÚ), v roku 2060 by pri nezmenených podmienkach mal byť podiel starých ľudí na populácii v produktívnom veku viac ako trojnásobný – 65,9 (najhorší v EÚ). Ak si uvedomíme, že v roku 2020 by malo mať Slovensko o vyše 700-tisíc mladých ľudí vo veku 0-24 rokov menej ako v roku 1989, kvalitné OVP a dostatok príležitostí na uplatnenie sa na trhu práce je vážnou výzvou pre budúcnosť ekonomiky Slovenska.
Druhá kapitola opisuje systém OVP a je určená zahraničným špecialistom. Zaujímavosťou je, že OVP je prezentované z pohľadu všetkých troch jeho segmentov: iniciačné OPV, kontinuálne (ďalšie) OVP a vzdelávanie pre trh práce, pričom pri iniciačnom OVP je to z ponuky programov a nie, ako je bežné, prezentáciou školskej sústavy.
Tretia kapitola Tvorba kvalifikácií OVP môže byť zaujímavá aj pre domácich špecialistov, pretože približuje reakciu Slovenska na aktuálne výzvy (identifikácia potrieb trhu práce, väzby medzi kurikulom SOŠ a kvalifikáciami, tvorba Národného kvalifikačného rámca, validácia neformálneho a informálneho učenia sa, zabezpečenie kvality OVP).
Posledné dve kapitoly sú krátke. Štvrtá stručne prezentuje podnety na podporu OVP a piata približuje body programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 vo vzťahu k OVP.

Spotlight on VET: Slovakia/OVP pod drobnohľadom: Slovensko je šesťstranový leták stručne prezentujúci systém OVP na Slovensku s dôrazom kladeným na ponuku programov, ktorá je predstavená schémou programov (a nie školskou sústavou). Stručne sú prezentované zvláštnosti a výzvy OVP na Slovensku. V časti Vzdelávanie a príprava v číslach Cedefop prezentuje štyri grafy porovnávajúce Slovensko s vybranými krajinami EÚ-28. Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Dve publikácie o Slovensku z dielne Cedefopu

Dve publikácie o Slovensku z dielne Cedefopu

Pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ pripravil Cedefop v spolupráci s ReferNetom Slovakia dve publikácie – Vocational education and training in Slovakia a Spotlight on VET: Slovakia. Takáto dvojica publikácií je k dispozícii o všetkých predsedníckych krajinách.

Zasadnutie generálnych riaditeľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT)

Zasadnutie generálnych riaditeľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT)

18-20.10.2016 sa v Bratislave uskutoční stretnutie predstaviteľov ministerstiev zodpovedných za OVP, spojené s konferenciou „Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities“.

Správa o kľúčových kompetenciách

Správa o kľúčových kompetenciách

Sieť ReferNet spracovala podľa požiadaviek a obsahovej štruktúry Cedefopu správy o implementácii kľúčových kompetencií v národných kurikulárnych dokumentoch.

Správa o učiteľoch a majstroch v OVP na Slovensku

Správa o učiteľoch a majstroch v OVP na Slovensku

Sieť ReferNet spracovala na návrh a podľa požiadaviek Cedefopu stručné správy o postavení učiteľov, majstrov a inštruktorov OVP „Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET – mapping their professional development in the EU“.

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2013

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2013

Štatistika mesiaca ukazuje, že úroveň mladých dospelých (16 -29 rokov) na Slovensku je v čitateľskej gramotnosti pod úrovňou krajín OECD. Graf je spracovaný na základe prvých výsledkov medzinárodného prieskumu PIAAC zverejnených na jeseň 2013.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama